Telefoon: +31 36 532 5375        E-mail: info@heijmans-co.nl

Slideshow

Betalingsvoorwaarden

1. Deze betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle door Heijmans & Co Accountants met cliënten en relaties gesloten overeenkomsten.

2. Enige afwijking van deze voorwaarden is slechts van kracht indien Heijmans & Co Accountants daarmee uitdrukkelijk en schriftelijk heeft ingestemd. Niet of nog niet uitoefen van een of meerdere op grond van deze voorwaarden aan Heijmans & Co Accountants toekomende rechten, leidt niet tot verval van deze rechten. 

3. Betaling van de declaraties dient zodanig te geschieden dat uiterlijk 14 dagen na de declaratiedatum Heijmans & Co Accountants de beschikking heeft gekregen over het bedrag van de declaratie, zulks door overschrijving of storting op de op de declaratie vermelde bankrekening van Heijmans & Co Accountants, hetzij door betaling ten kantore van Heijmans & Co Accountants.

4. Heijmans & Co Accountants is, in gevallen dat daartoe naar haar oordeel aanleiding bestaat, te allen tijde gerechtigd gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling of zekerheidstelling door de cliënt te verlangen.

5. De cliënt of relatie is -zonder nadere kennisgeving of ingebrekestelling- vanaf de vervaldatum van de declaratie wettelijke rente verschuldigd over hetgeen Heijmans & Co Accountants van hem te vorderen heeft.

6. Alle met het incasso van de gedeclareerde bedragen gemoeide kosten zowel gerechtelijk als buitengerechtelijke kosten komen ten laste van de cliënt of relatie. De buitengerechtelijke kosten zijn als volgt samengesteld:

-Administratiekosten € 50,00 in rekening te brengen wanneer de cliënt of relatie na de eerste herinnering niet terstond heeft betaald.
-15% van de gedeclareerde ter incasso gegeven hoofdsom met een minimum van € 100,00. Deze incassokosten worden tezamen met de administratiekosten in rekening gebracht indien de cliënt of relatie ook na de tweede herinnering niet heeft betaald.

7. Door het enkele feit van achterstand in betaling zijn, ondanks enig anders luidend bedrag, door de sommatie van Heijmans & Co Accountants tot algehele betaling ook alle overige door de cliënt of relatie aan Heijmans & Co Accountants verschuldigde bedragen ineens opeisbaar.

8. Ieder beroep op schuldvergelijking wordt uitgesloten.

Heijmans & Co Accountants maken gebruik van cookies. In verband met de privacy wetgeving (AVG) zijn wij verplicht u te vragen of u ons toestaat om deze cookies te plaatsen.