Telefoon: +31 36 532 5375        E-mail: info@heijmans-co.nl

Slideshow

Algemene voorwaarden

Artikel 1 Algemeen

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

· Opdrachtgever: de partij die opdracht geeft.

Artikel 2 Toepasselijkheid

· Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen Heijmans & Co Accountants en opdrachtgever, behoudens wijzigingen in deze voorwaarden welke door beide partijen uitdrukkelijk en schriftelijk dienen te zijn bevestigd.

· De gedrags- en beroepsregels voor de Heijmans & Co Accountants maken deel uit van de overeenkomst. De opdrachtgever verklaart de daaruit voor Heijmans & Co Accountants voortvloeiende verplichtingen steeds volledig te zullen respecteren.

Artikel 3 Totstandkoming van de overeenkomst

· De overeenkomst komt tot stand op het moment dat door Heijmans & Co Accountants en opdrachtgever ondertekende opdrachtbevestiging door de Heijmans & Co Accountants retour is ontvangen. De bevestiging is gebaseerd op de ten tijde daarvan door opdrachtgever aan Heijmans & Co Accountants verstrekte informatie. De bevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

· Het staat partijen vrij te bewijzen dat de overeenkomst op andere wijze tot stand is gekomen.

· De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan.

Artikel 4 Terbeschikkingstelling van informatie door de opdrachtgever

· Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke Heijmans & Co Accountants overeenkomstig zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen.

· In geval van opdrachten tot controle van financiële verantwoordingen zal opdrachtgever Heijmans & Co Accountants op de hoogte brengen van alle overige informatie die voor de uitvoering of voltooiing van de opdracht relevant is.

· Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Heijmans & Co Accountants ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de opdracht niet anders voortvloeit.

· Indien en voor zover opdrachtgever zulks verzoekt, worden de ter beschikking gestelde bescheiden, behoudens het bepaalde onder aan deze geretourneerd.

· De uit de vertraging in de uitvoering van de opdracht voortvloeiende extra kosten en extra honorarium, ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verlangde gegevens en bescheiden zijn voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 5 Uitvoering van de opdracht

· Heijmans & Co Accountants bepaalt de wijze waarop en door welke persoon de verleende opdracht wordt uitgevoerd.

· Heijmans & Co Accountants kan eerst meer werkzaamheden verrichten en aan opdrachtgever in rekening brengen dan waartoe opdracht is verstrekt, indien opdrachtgever hiervoor vooraf toestemming heeft verleend.

· Indien opdrachtgever derden bij de uitvoering van de opdracht wenst te betrekken, zal hij daartoe slechts overgaan na daarover met Heijmans & Co Accountants overeenstemming te hebben bereikt.

· Heijmans & Co Accountants heeft het recht bepaalde werkzaamheden, zonder kennisgeving aan opdrachtgever, te laten verrichten door derden.

Artikel 6 Geheimhouding

· Heijmans & Co Accountants is, tenzij hij een wettelijke of beroepsplicht tot bekendmaking heeft, verplicht tot geheimhouding tegenover derden.

· Heijmans & Co Accountants is niet gerechtigd de informatie die aan hem door opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld aan te wenden tot een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen. Hierop wordt echter een uitzondering gemaakt in het geval Heijmans & Co Accountants voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele-, of strafprocedure waarbij deze stukken van belang kunnen zijn.

· Tenzij daartoe door Heijmans & Co Accountants voorafgaande schriftelijke toestemming is verleend, zal opdrachtgever de inhoud van rapporten, adviezen of andere al of niet schriftelijke uitingen van Heijmans & Co Accountants, die niet zijn opgesteld of gedaan met de strekking derden van de daarin neergelegde informatie te voor zien, niet openbaar maken. De opdrachtgever zal er tevens voor zorgdragen dat derden niet van de in vorige zin bedoelde inhoud kennis kunnen nemen.

· Heijmans & Co Accountants zal zijn verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan door hem ingeschakelde derden.

Artikel 7 Intellectuele eigendom

· Heijmans & Co Accountants behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten van de geest welke hij gebruikt of heeft gebruikt in het kader van de uitvoering van de opdracht van opdrachtgever, voor zover deze uit de wet voortvloeien.

· Het is opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder mede begrepen computerprogramma`s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model)contracten en andere geestesproducten van Heijmans & Co Accountants, een en ander in de ruimste zin des woords, al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren.

· Het is opdrachtgever niet toegestaan hulpmiddelen van de producten aan derden ter hand te stellen, anders dan ter inwinning van een deskundig oordeel omtrent de werkzaamheden van Heijmans & Co Accountants.

Artikel 8 Overmacht

· Indien Heijmans & Co Accountants zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen tengevolge van een hem niet toerekenbare oorzaak, waaronder begrepen maar daartoe niet beperkte stagnatie in de geregelde gang van zaken binnen de onderneming, worden die verplichtingen opgeschort tot op het moment dat Heijmans & Co Accountants alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen.

· Opdrachtgever heeft het recht, in geval de situatie als in het eerste lid zich voordoet, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk en met onmiddellijke ingang schriftelijk op te zeggen.

Artikel 9 Honorarium

· Heijmans & Co Accountants heeft voor de aanvang van de werkzaamheden en tussentijds het recht de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten tot het moment dat opdrachtgever een naar redelijkheid en billijkheid bepaald voorschot voor de te verrichten heeft betaald, dan wel daarvoor zekerheid heeft gesteld.

· Het honorarium van Heijmans & Co Accountants is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende opdracht.

· Indien na de totstandkoming van de overeenkomst, doch voordat de opdracht geheel is uitgevoerd, lonen en/of prijzen een wijziging ondergaan, is Heijmans & Co Accountants gerechtigd het overeengekomen tarief dienovereenkomstig aan te passen, tenzij opdrachtgever en Heijmans & Co Accountants hierover andere afspraken hebben gemaakt.

· Het honorarium van Heijmans & Co Accountants, zo nodig vermeerderd met voorschotten en declaraties van ingeschakelde derden, wordt per dag, per maand, per kwartaal, per jaar of na volbrenging van de werkzaamheden aan opdrachtgever in rekening gebracht, tenzij opdrachtgever en Heijmans & Co Accountants hierover andere afspraken hebben gemaakt. Over alle door opdrachtgever aan Heijmans & Co Accountants verschuldigde bedragen wordt de omzetbelasting afzonderlijk in rekening gebracht.

Artikel 10 Betaling

· Betaling door opdrachtgever dient, zonder aftrek, korting of schuldverrekening, te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Betaling dient te geschieden in Euro's door middel van overmaking ten gunste van een door Heijmans & Co Accountants aan te wijzen bankrekening of door betaling ten kantore van Heijmans & Co Accountants.

· Indien opdrachtgever niet binnen 14 dagen heeft betaald, is Heijmans & Co Accountants gerechtigd, nadat hij opdrachtgever ten minste eenmaal heeft aangemaand te betalen, zonder nadere ingebrekestelling en onverminderd de overige rechten van Heijmans & Co Accountants, vanaf de vervaldag, opdrachtgever de wettelijke rente in rekening te brengen tot op de datum van algehele voldoening.

· Alle gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten, die Heijmans & Co Accountants maakt als gevolg van de niet-nakoming door opdrachtgever van diens betalingsverplichtingen, komen ten laste van opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten zijn als volgt samengesteld.
- Administratiekosten € 50,00 in rekening te brengen wanneer opdrachtgever na de eerste herinnering niet terstond heeft betaald.
- Incassokosten: 15% van de gedeclareerde ter incasso gegeven hoofdsom met een minimum van € 100,00. Deze incassokosten worden tezamen met de administratiekosten in rekening gebracht indien opdrachtgever ook na de tweede herinnering niet heeft betaald.

· Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van opdrachtgever naar het oordeel van Heijmans & Co Accountants daartoe aanleiding geeft, is Heijmans & Co Accountants gerechtigd van opdrachtgever te verlangen, dat deze onverwijld (aanvullende) zekerheid stelt in een door Heijmans & Co Accountants te bepalen vorm. Indien opdrachtgever nalaat de verlangde zekerheid te stellen, is Heijmans & Co Accountants gerechtigd, onverminderd zijn overige rechten, de verdere uitvoering van de overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen opdrachtgever aan Heijmans & Co Accountants uit welke hoofde ook verschuldigd is, direct opeisbaar.

· In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn opdrachtgevers voor zover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk verbonden voor de betaling van het factuurbedrag.

Artikel 11 Reclames

· Reclames met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag dienen schriftelijk binnen 30 dagen na de verzenddatum van de stukken of informatie waarover opdrachtgever reclameert, dan wel binnen 30 dagen na de ontdekking van het gebrek indien opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan Heijmans & Co Accountants te worden kenbaar gemaakt.

· Reclames als in eerste lid bedoeld, schorten de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op.

· In geval van een terecht uitgebrachte reclame heeft Heijmans & Co Accountants de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte honorarium, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de opdracht tegen een restitutie naar evenredigheid van door opdrachtgever reeds betaald honorarium.

Artikel 12 Leveringstermijn

· Is opdrachtgever een vooruitbetaling verschuldigd of dient hij voor de uitvoering benodigde informatie en/of materialen ter beschikking te stellen dan gaat de termijn waarbinnen de werkzaamheden dienen te wordt afgerond niet eerder in dan nadat de betaling geheel is ontvangen, respectievelijk de informatie en/of materialen geheel ter beschikking zijn gesteld.

· Termijnen waarbinnen de werkzaamheden dienen te zijn afgerond, zijn slechts te beschouwen als een fatale termijn indien dit uitdrukkelijk is overeengekomen.

· De overeenkomst kan- tenzij uitvoering ontwijfelbaar blijvend onmogelijk is- door opdrachtgever niet wegens termijn overschrijding worden ontbonden, tenzij Heijmans & Co Accountants de overeenkomst ook niet of niet geheel uitvoert binnen een hem na afloop van de overeengekomen leveringstermijn schriftelijk aangezegde redelijke termijn. Ontbinding is dan toegestaan conform artikel 265 Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 13 Opzegging

· Opdrachtgever en Heijmans & Co Accountants kunnen te allen tijde de overeenkomst opzeggen.

· Opzegging dient schriftelijk aan de wederpartij te worden meegedeeld.

Artikel 14 Aansprakelijkheid

· Heijmans & Co Accountants heeft op grond van de overeenkomst een inspanningsverplichting tot het deugdelijk verrichten van de overeengekomen werkzaamheden en zal daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van een registeraccountant kan worden verwacht. Indien een fout wordt gemaakt doordat de opdrachtgever hem onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, is Heijmans & Co Accountants voor de daarvoor ontstane schade niet aansprakelijk.

· Indien de opdrachtgever aantoont dat hij directe zaak- en/of letselschade heeft geleden door opzet of grove schuld van Heijmans & Co Accountants, is Heijmans & Co Accountants voor die schade slechts aansprakelijk tot een maximum van eenmaal het bedrag van het honorarium voor de desbetreffende opdracht over het laatste kalenderjaar. Heijmans & Co Accountants is tegenover opdrachtgever in geen geval aansprakelijk voor eventuele bedrijfs- en/of gevolgschade van welke aard en welke vorm dan ook.

· Heijmans & Co Accountants heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van opdrachtgever ongedaan te maken.

· Heijmans & Co Accountants noch haar medewerkers zijn aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, welke derden als gevolg van of in verband met het door Heijmans & Co Accountants uitvoeren van werkzaamheden voor opdrachtgever lijden. Opdrachtgever vrijwaart Heijmans & Co Accountants en haar medewerkers van aanspreken van derden terzake.

Artikel 15 Vervaltermijn

Voor zover in deze algemene voorwaarden niet ander is bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van opdrachtgever uit welke hoofde ook jegens Heijmans & Co Accountants in verband met het verrichten van werkzaamheden door Heijmans & Co Accountants in ieder geval een jaar na het moment waarop opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

Artikel 16 Opschortingrecht

Heijmans & Co Accountants is bevoegd om de nakoming van al zijn verplichtingen op te schorten, waaronder begrepen de afgifte van bescheiden of andere zaken aan de opdrachtgever of derden, tot op het moment dat alle opeisbare vorderingen op opdrachtgever volledig zijn voldaan.

Artikel 17 Toepasselijk recht en forum keuze

· Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en Heijmans & Co Accountants waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.

· Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen opdrachtgever en Heijmans & Co Accountants, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en welke niet tot de competentie van de kantonrechter behoren, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Heijmans & Co Accountants zijn woonplaats heeft.

· In afwijking van het bepaalde in lid 2 zijn opdrachtgever en Heijmans & Co Accountants bevoegd om geschillen aan een college voor geschillen voor te leggen.

Algemene voorwaarden Heijmans & Co Accountants, gedeponeerd bij deGriffie van de Arrondissementsrechtbank te Zwolle onder aktenummer 23/2003.

Heijmans & Co Accountants maken gebruik van cookies. In verband met de privacy wetgeving (AVG) zijn wij verplicht u te vragen of u ons toestaat om deze cookies te plaatsen.